Những lá thư từ thiên đường

Bức thư đầu tiên

Em nhớ mọi người rồi !